توضیحات محصول ۱

به روغن های گیاهی خوراکی گفته می شود، که با استفاده از دستگاه های استخراج مکانیکی مانند پرس سرد بدون استفاده از حرارت، تهیه می شود به گونه ای که روی ماهیت روغن و یا چربی تغییرات کیفی و شیمیایی انجام نشود.

  • نگهداری کنجد در سیلو
  • استخراج
  • از منابع غنی استرول های گیاهی
  • ویتامین E

شاخصه ها

ویتامین
ویتامین
ویتامین
ویتامین