sesame 0 %
oil

حلوا شکری

به روغن هاي گیاهی خوراکی گفته می شود، که با استفاده از دستگاه هاي استخراج مکانیکی مانند پرس سرد بدون استفاده از حرارت، تهیه می شود به گونه اي که روي ماهیت روغن و یا چربی تغییرات کیفی و شیمیایی انجام نشود.

  • نگهداری کنجد در سیلو
  • استخراج
  • از منابع غنی استرول های گیاهی
  • ویتامین E
شاخصه ها

ویتامین

ویتامین

ویتامین

ویتامین